Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Procedure opslaan gegevens inzake Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wetgeving IVN Natuurfotografie Amersfoort.

Hieronder staat vermeld welke gegevens door wie en waar worden opgeslagen voor IVN Natuurfotografie te Amersfoort.


IVN Natuurfotografie Amersfoort hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In dit Privacy beleidsoverzicht willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
IVN Natuurfotografie Amersfoort houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacyverklaring;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als IVN Natuurfotografie Amersfoort zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacyverklaring of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Lid worden

U wordt lid door het aanmeldingsformulier in te vullen, en in te leveren bij de coördinator/beheerder.
Na ontvangst worden uw gegevens, indien u hier voor toestemming hebt gegeven, toegevoegd aan de ledenlijst.
U wordt toegevoegd aan de leden e-mailadres (zie leden e-mailadres).

Tevens maakt IVN Natuurfotografie Amersfoort ook gebruik van andere communicatie mogelijkheden zoals:

 • WhatsApp.
 • Facebook.
 • YouTube.
 • Flickr.
 • enz.

Hier kunt u zelf voor aanmelden, volgen of afmelden.

Verwerking van persoonsgegevens aan leden

De ledenlijst wordt gedeeld met de leden van IVN Natuurfotografie Amersfoort met als doel:

 • Alle leden op te hoogte brengen van nieuwe of verlaten leden;
 • Wijzigingen in gegevens;
 • Adresgegevens delen voor bijvoorbeeld carpoolen;
 • Telefoonnummers voor contact op te nemen tijdens excursies of ingeval van nood.
  Via een PDF bestand.

Leden e-mailadres

Uw e-mailadres wordt toegevoegd aan leden@ivnnatuurfotografieamersfoort.nl.
Dit is een alias e-mailadres die enkel bedoeld is om e-mails door te sturen naar alle leden.
Via BCC (Blind Carbon Copy).
Privacy: de ontvangers weten niet van elkaar wie het mailbericht ontvangt.
Deze alias e-mail wordt via onze webhosting gemaakt en wordt opgeslagen op de server.

Portfolio

U kunt foto’s plaatsen op de site in uw eigen portfolio.
Deze portfolio site word aangemaakt door de webmaster.

Verwerking van persoonsgegevens van leden aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt.
In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

IVN Natuurfotografie Amersfoort bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens IVN Natuurfotografie Amersfoort van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • En zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • De gegevens worden opgeslagen op een externe harde schijf;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Opzeggen

Indien u de groep verlaat kan de deelnemer aangeven of zijn/haar gegevens dienen te worden verwijderd of dat wij hem/ haar nog kunnen benaderen voor zijn expertise.

Wanneer u kiest voor het verwijderen van uw gegevens houdt dit in:

 • Verwijderen van persoonlijke gegevens van ledenlijst en e-maillijst;
 • Verwijderen van gegevens op de website inclusief portfolio en profiel foto’s;
 • Leden worden op te hoogte gebracht en hebben de verplichting om de persoonlijke gegevens van de betreffende persoon te verwijderen uit hun contactgegevens; tenzij ze daarvoor toestemming hebben van de betreffende persoon.

Uitgezonderd zijn foto’s, media- en bestanden die u beschikbaar hebt gesteld voor:

 • Openbaar gebruik voor op de website, facebook, enzovoort;
 • Projecten waar u aan meegewerkt hebt zoals agenda’s, fotoboeken, posters, enzovoort.

Deze gegeven blijven opgeslagen voor opslag in het archief. Maar worden nooit meer gebruikt voor commerciële doeleinden.
U heeft recht op inzage van deze gegevens.

Datalek

Er is sprake van een datalek als persoonsgegevens die door IVN Natuurfotografie worden verwerkt in handen (dreigen te) komen van derden die geen toegang tot deze gegevens zouden mogen hebben.
Bijvoorbeeld als een laptop, USB-stick of andere datadrager waarop persoonsgegevens staan wordt gestolen of kwijtraakt.
Of als duidelijk wordt dat derden zich toegang hebben verschaft tot opgeslagen persoonsgegevens.
Bij het constateren van een datalek zal de coördinator de betrokkenen inlichten over het datalek.
Als het datalek een mogelijk groot risico inhoudt voor de betrokkenen, zal de coördinator het lek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.
Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Leden kunnen naar aanleiding van dit privacy beleid de privacyverklaring op de website vinden.
www.ivnnatuurfotografieamersfoort.nl/avg/
www.ivnnatuurfotografieamersfoort.nl/privacybeleid/

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens


IVN Amersfoort e.o.

Postbus 1012
3800 BA Amersfoort
Onder vermelding van: Natuurfotografie
Website:
 www.ivn.nl/afdeling/amersfoort
E-mail: 
info@ivnamersfoort.nl

IVN Natuurfotografie Amersfoort

Website:
www.ivnnatuurfotografieamersfoort.nl
E-mail:
info@ivnnatuurfotografieamersfoort.nl

Coördinator:

Arjan Saaltink
Het Spul 29, 3832 JH Leusden

Assistent coördinator:

Klaas Slijkerman

Webmaster:

Arjan Saaltink


Laatst gewijzigde berichtdatum: